hacettepe üniversitesi logo

YAYIN KURALLARI

YAZARLARA AÇIKLAMALAR/BİLGİLER

Toplum Hekimliği Bülteni yılda 3 kez (4 ayda bir) Ocak, Mayıs ve Eylül aylarında çıkar. Toplum Hekimliği Bülteni içeriğinde, halk sağlığı alanı ile ilgili olan “afetler ve sağlık”, “ağız ve diş sağlığı”, “bulaşıcı hastalıklar”, “çevre sağlığı”, “çocuk ve adolesan sağlığı”, “epidemiyoloji”, iş sağlığı”, “kadın sağlığı”, kronik hastalıklar”, “mezuniyet öncesi ve sonrası halk sağlığı eğitimi”, “nüfus bilimi”, “okul sağlığı”, “ruh sağlığı”, “sağlık eğitimi”, “sağlık ekonomisi”, “sağlık yönetimi”, “sağlığın sosyal boyutu”, “tıbbi antropoloji”, “tıbbi etik”, “toplum beslenmesi”, “yaralanmalar ve şiddet koruma ve kontrolü” gibi konulara yer verir. Basılan yazıların, özetler de dahil olmak üzere, yayın hakkı Toplum Hekimliği Bülteni’ne aittir; izinsiz basılamaz ve/veya çoğaltılamaz

YAZI TÜRLERİ

A. ARAŞTIRMA MAKALELERİ

Bilimsel yöntem ve kurallara uygun olarak yapılmış araştırmalar bu kapsamdadır. Gönderilen yazıların daha önce, özeti dışında, herhangi bir yerde yayınlanmamış ya da yayın için kabul edilmemiş olması gereklidir. Araştırma makaleleri, özet dahil olmak üzere, 4000 sözcüğü aşmamalıdır. Sözcük sayısı başlık sayfasında yer almalıdır.

B. ÇAĞRILI YAZILAR/DERLEMELER

Dergide yayınlanacak çağrılı yazı/derleme türündeki yazılar editörler kurulu tarafından önceden planlandığı için, en yeni bilgileri kapsamlı biçimde gözden geçiren ve tartışan davetli yazılar bu kapsamda yayınlanacaktır. Çağrılı yazılar/derlemeler, özet dahil olmak üzere, 5000 sözcüğü aşmamalıdır. Sözcük sayısı kapak sayfasında yer almalıdır. Çağrılı yazı/derleme yazılar kendine özgü alt başlıklardan oluşabilir.

C. EDİTÖRE MEKTUPLAR

Bu bölümde, dergide son iki sayıda yayınlanmış olan yazılara yönelik görüşler ve katkılar yer alacaktır. Orjinal bir çalışma olarak hazırlanmamış ve hazırlanamayacak bilgilerin iletilmesi amacıyla oluşturulduğundan kısa-öz olmalı, 400 sözcüğü aşmamalı, özet içermemeli, kaynaklar sınırlı olmalıdır.

D. KISA RAPORLAR

Araştırma özetleri bu kapsamdadır. Kısa raporlar, kaynaklar hariç, 1000 sözcüğü aşmamalıdır.

YAZIM KURALLARI

Derginin yayın dili Türkçe’dir. Yazılarda Türk Dil Kurumu yazım kurallarına uymak esastır. Yazılar, standart A4 boyutlarına (21 X 29.5 cm) beyaz kağıda, dört kenarda 2.5 cm boşluk kalacak şekilde, Times New Roman yazı karakteri kullanılarak, 12 punto ve iki satır aralıklı olarak, MS Word programında yazılmalıdır. Yazarlara yazılarının bir kopyasını saklamaları önerilir. Yayınlanmadan önce makalenin içeriği konusunda uzlaşmak yazarların sorumluluğunda olduğundan, tüm yazılar yazarların her birince imzalanmalıdır.

YAZILARDA BULUNMASI GEREKEN BÖLÜMLER

Kapak sayfası, başlık sayfası, Türkçe özet, İngilizce özet ve başlık, giriş ve amaçlar, yöntem, bulgular, tartışma ve sonuç, kaynaklar, istenirse teşekkür, tablolar, şekiller, grafikler, resimler. Çalışmayı parasal ve/veya teknik olarak destekleyen kaynaklar varsa, kapak sayfasında dip not olarak belirtilmelidir. Tüm sayfaların sağ alt köşede başlık sayfasından itibaren numaralandırılması gerekmektedir.

A. KAPAK SAYFASI

Kapak sayfasında, yazının daha önce, özeti dışında, yayınlanmadığı ya da yayınlanmak üzere herhangi bir yere gönderilmediği, yazarların yazının son halini okuyarak onayladıkları, yazı ile ilgili her türlü sorumluluğu üstlendikleri belirtilmeli ve yazarlarının tümünün imzaları bu metnin altında yer almalıdır. Yazarlar çalışmayı yürüten kişiler olmalıdırlar. Çalışmayı destekleyen ya da çalışma ile ilgili danışılan kişilerin adları gerekiyorsa teşekkür bölümünde anılmalıdır.

B.BAŞLIK SAYFASI

Dergide yayınlanmak üzere gönderilen yazıların tarafsız bir biçimde değerlendirilebilmesi için, yazarların ad-soyad ve adreslerinin yalnız başlık sayfasında yer alması gerekmektedir. Yazının başlığı olabildiğince kısa ve bilgilendirici olmalıdır. Başlık sayfasında, yazarların ad-soyad, unvan ve çalışma adresleri ile birlikte her türlü yazışmanın yürütüleceği yazara ait yazışma adresi, telefon ve faks numaraları, elektonik posta adresleri bulunmalıdır. Eğer yazı herhangi bir bilimsel toplantıda sunulmuş ise, toplantının adı, yeri ve tarihi belirtilmelidir. Metin, özet ve kaynaklar dahil, tablolar, grafikler ve şekiller hariç olmak üzere, sözcük sayısı bu bölüme yazılmalıdır.

C.ÖZET VE ANAHTAR SÖZCÜKLER

Başlık sayfasından sonra, sıra ile Türkçe ve İngilizce özetler başlıkları ile birlikte ayrı ayrı sayfalarda yer almalıdır. Özetler 250 sözcüğü aşmamalıdır. Özetlerin başında Türkçe ve İngilizce başlık, sonunda ise mutlaka Index Medicus’a göre seçilmiş en çok 5 (beş) anahtar sözcük yer almalıdır. Özetler şu alt başlıklar ile yazılmalıdır: Amaç(lar) [Objective(s)], Yöntem [Method], Bulgular [Findings], ve Sonuç [Conclusion]. Derleme yazıların özetleri, derlemenin önemli noktalarının kısa bir değerlendirmesi olmalıdır.Türkçe anahtar sözcükler, İngilizce anahtar sözcüklerin tam Türkçe karşılıkları olmalıdır. Kullanılan anahtar sözcüğün Index Medicus’ta yer alan anahtar sözcükler arasında olup olmadığı internette “NLB MeSH Browser” sayfasından kontrol edilebilir.

D.ANA METİN
Giriş ve Amaç(lar):

Okuyucuyu incelenen sorun/konu ve diğer yazarların bu konudaki bulguları hakkında bilgilendirmek amaçlanmalıdır. Çok önemli makaleler referans olarak kullanılmalı ve çalışmanın amacı hakkında açık ve ayrıntılı bilgi verilmelidir.

Yöntem:

Çalışmada kullanılan yöntemler ve veri toplama biçimi ayrıntılı bir şekilde açıklanmalıdır. Yöntemle ilgili daha önce yayınlanmış olan yazılar kaynak gösterilmelidir.

Bulgular:

Çalışmadan elde edilen bulgular hiçbir yorum olmaksızın açıklanmalıdır. Tablo, şekil veya grafiklerdeki veriler ve yapılan analizler ayrıntılı olarak açıklanmalıdır.

Tartışma ve Sonuç:

Bulgular, diğer yazarların önceki çalışmalarındaki bulgularla ilişkilendirilir ve bu veriler üzerine yorum yapılır. Bu bulguların alanına katkıları da açıklanmalıdır. Verilere dayalı öneriler getirilmelidir.

E.TABLOLAR,GRAFİKLER,ŞEKİLLER

Her tablo/grafik/şekil ayrı sayfaya olmak üzere, kaynaklar dan sonra yer almalıdır. Her tablonun/grafiğin/şeklin, metinden bağımsız olarak kim, ne, nerede, ne zaman sorularına yanıt verecek şekilde tanımlayıcı bir başlığı olmalıdır.Tablo/grafik/şekil ile ilgili başlık ve açıklamalar tablonun verildiği sayfada verilmelidir. Yazıda en çok beş tablo yer almalıdır. Tablolar, Bülten’in yayın stiline uygun olarak değiştirilebilir.Grafikler/şekiller en çok iki adet olmak üzere, tablolardan sonra yer almalıdır. Yazının kabulünden sonra orijinal kopyaları disket ile gönderilmelidir. Tam sayfayı kaplayan tablolar/grafikler/şekiller basılmayacaktır; yazarların bu bilgiyi metin içinde vermeleri gerekmektedir. Fotoğraf kabul edilmeyecektir.

F.DİPNOT

Tablo kapsamındaki herhangi bir konunun belirtilmesi için (*) gösterimi ile dipnot kullanılabilir. Bu özel durumun açıklaması hemen tablonun altında, 10 punto yazı karakteri ile belirtilmeli, bunun dışında metinde dipnot kullanılmamalıdır.

G.KAYNAKLAR

Kaynaklar metin içinde geçtikleri sıra ile numaralandırılarak listelenecekir. Yazı içinde kaynaklar ilgili satırın sonunda, kaynak numarası parantez içinde yazılarak gösterilecektir. Örneğin, “HIV infekte bir anneden bebeğine virüsün bulaşma riski %50 dolayında bulunmuştur (5)” gibi. Kaynakların doğruluğundan yazarlar sorumludur. Kişisel haberleşmeler/yazışmalar kaynak olarak belirtilmemelidir. Kişisel görüşmelerin metin içinde gösterimi şöyle olmalıdır: (kaynak kişinin adı, tarihi ve kişisel görüşme) veya (basılmamış gözlem). Yayına kabul edilmiş ancak henüz yayınlanmamış eserler, kaynak listesinde “basımda” ibaresi ile ve yazının basılacağı yayının adı ve tarih ve/veya sayı belirtilerek gösterilebilir. Altı yazardan fazla sayıda yazarlı eserlerde ilk altı yazarın adı kurallara uygun olarak yazılmalı, devamında Türkçe kaynaklarda “ve diğerleri”, yabancı dille yazılmış kaynaklarda “et al” yazarak yazar adlarının yazımı tamamlanmalıdır. Yayınların adları Index Medicus’ta geçtiği şekilde kısaltılarak yazılmalıdır. Index Medicus’ta yer almayan yayınların adlarının kısaltılmadan yazılması gerekmektedir. Kaynaklar aşağıda belirtildiği şekilde, iki satır ara ile yazılmalıdır.Bülten’in yazım kurallarına uygun olarak yazılmamış olan kaynaklar, uygun düzeltmelerin yapılması için yazar(lar)a geri gönderilecektir.Kitap ve makale başlıkları “düz cümle” formunda (yalnız ilk sözcüğün ve özel isimlerin baş harfleri ile kısaltmalar büyük harf olacak şekilde) yazılmalıdır. Başlıklar italik yazılmamalıdır.Yazar adlarında noktalama düzenine dikkat edilmelidir. Örneğin, “Doe, J” değil,

“Doe J”. Bir dergideki makale kaynak gösterildiğinde, cilt, sayı, sayfa gibi numaraları ayıran iki nokta üst üste veya noktalı virgül işaretinden sonra boşluk bırakılmamalıdır. Örneğin, “…Vol 1; 63: 320-328.” değil, “… Vol 1;63:320-328.” Standart Dergi Makalesi gösterimi: Yazar(lar). Başlık. Derginin adı ve yılı;cilt:sayfalar.Örneğin,

“Silverstone PH, Lemay T, Eliot J, Hsu V, Starko R. The prevalence of major depressive disorder and low self-esteem in medical inpatients. Can J Psyciatry 1996;41:67-74.”

Kitap Bölümü gösterimi: Yazar(lar). Bölüm başlığı. İçinde: editör(ler)in ad(lar)ı, editör(ler). Kitabın başlığı. Basıldığı yer: Basımevi; Basım yılı.sayfalar.Örneğin,”Flach F. The resilience hypothesis and post traumatic disorder. In: Wolf ME, Mosnaim AD, editors. Post-traumatic stres disorder: etiology, phenomenology, and treatment. Washington (DC): American Psychiatric Press; 1990 p37-45.”

Konferans Sunumu (tebliğ): Yazar(lar). Başlık. Tebliğ (sunumun yapıldığı konferansın adı) da sunulmuştur; konferansın tarihleri; konferansın yeri. Örneğin, “Labrie F. Androgen Deficiency syndrome in women: role of androgen and their precursor DHEA in women. Paper presented at the Female Sexual Function Forum; October, 2001;Boston (MA).”

Elektronik ortam kaynakları: Elektronik ortamdan aktarılan kaynaklar basılı kaynaklarda olduğu gibi gösterilecek, en sona elektronik adres ve kaynağa erişim tarihi belirtilecektir. Örneğin, “Webster T. Commentary: Does the sectre of ecologic bias haunt epidemiology?. Int J Epidemiol 2002;31:161-162. http://ije.oupjournals.org/cgi/content/full/31/1/161, 16.10.2003.” Diğer konular için “Uniform Reguirements for Manuscript Submitted to Biomedical Journals (Ann Intern Med 1997;126:26-47) isimli yazı incelenebilir.

H.TEŞEKKÜR

Teşekkür, çalışmanın bir bölümünde katkı sağlayan kişiler içindir; 4 satırı geçmemelidir. Teşekkür edilen kişinin de bu konuda izninin alınmış olmasından yazar(lar) sorumludur.

YAZILARIN DERGİYE GÖNDERİLMESİ

Yayınlanmak üzere gönderilen makaleler için Kontrol Listesi:

 1. Editöre yazılmış mektup
 2. Yazışmalar için ilgili yazarın adres, telefon, faks ve e-posta bilgileri
 3. İmzalı yayın hakkı devir formu (EKTE)
 4. Şekil ve tablolarda dahil makalenin 3 kopyası
 5. Makalenin elektronik kopyası (diskette, editör isterse CD’de-çalışmanın yayına kabul edildiği bildirildikten sonra)
 6. Bütün şekil, tablo ve grafikler
 7. Türkçe ve İngilizce Makalenin Adı
 8. Özet (250 kelime)
 9. Anahtar sözcükler (en fazla beş)
 10. Uygun bölümlere ayrılmış makale
 11. Tam ve doğru kaynaklar listesi
 12. Bütün kaynaklar makalede metin içinde geçtikleri sıra ile numaralandırılarak parantez içinde yazılmış olmalı Orijinal makalenin yanında üç kopyanın yazı işlerine gönderilmesi gerekmektedir. Bütün yazışmalar, iletişimi yapacak olan yazar ile yapılacaktır. Yazının başında, yayın için gönderildiğini ve bütün yazarlar tarafından okunduğunu belirten bir mektup yer almalıdır. Makalelerin etik kurallara uygunluğu yazarların sorumluluğundadır.

BİLİMSEL SORUMLULUK

Tüm yazarların gönderilen makalede akademik-bilimsel olarak doğrudan katkısı olmalıdır. Makaledeki çalışmayı planlamalı veya yapmalı, makaleyi yazmalı veya revize etmeli, son halini kabul etmelidir. Makalelerin bilimsel kurallara uygunluğu yazarların sorumluluğundadır.

ETİK SORUMLULUK

Dergi, “İnsan” öğesinin içinde bulunduğu tüm çalışmalarda Helsinki Deklerasyonu Prensiplerine uygunluk (http://www.wma.net/e/policy/b3.htm) ilkesini kabul eder. Bu tip çalışmaların varlığında yazarlar, makalenin YÖNTEM bölümünde bu prensiplere uygun olarak çalışmayı yaptıklarını, kurumlarının etik kurullarından ve çalışmaya katılmış insanlardan “bilgilendirilmiş olur” (informed consent) aldıklarını belirtmek zorundadırlar. Çalışmada “hayvan” öğesi kullanılmış ise yazarlar, makalenin YÖNTEM bölümünde Guide for the Care and Use of Laboratory Animals (www.nap.edu/catalog/5140.html) prensipleri doğrultusunda çalışmalarında hayvan haklarını koruduklarını ve kurumlarının etik kurullarından onay aldıklarını belirtmek zorundadırlar. Vaka sunumlarında hastanın kimliğinin ortaya çıkmasına bakılmaksızın hastalardan “bilgilendirilmiş olur” (informed consent) alınmalıdır. Eğer makalede doğrudan ya da dolaylı ticari bağlantı veya çalışma için maddi destek veren kurum mevcut ise yazarlar; kullanılan ticari ürün, ilaç, firma… ile ticari hiçbir ilişkisinin olmadığını ve varsa nasıl bir ilişkisinin olduğunu (konsültan, diğer anlaşmalar) kaynaklardan önce bildirmek zorundadır.

İLETİŞİM

Yazarlar, makalenin yazı işlerinin eline geçtiği konusunda bilgilendirileceklerdir; bu sırada yazılarına verilen numara da bildirilecektir. Bu numara daha sonra yapılacak bütün yazışmalarda veya telefon ile yapılan görüşmelerde belirtilmelidir. İletişimde bulunulacak olan yazar, adres değişikliklerini Bülten’e bildirmek zorundadır. Dergiye gelen yazılar, sonuç ne olursa olsun, geri gönderilmez.

Derginin bilimsel yazışma adresi:
Toplum Hekimliği Bülteni, Hacettepe Üniversitesi
Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, 06100, Sıhhiye, Ankara.
Telefon: 90. 312. 305 15 90
Faks: 90. 312. 311 00 72
e-posta: halksagligi@hacettepe.edu.tr

YAZILARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Bütün yazılar orijinalite, geçerlilik ve içerik ve sonuçların önemi yönünden değerlendirilecekledir. Gerekli görüldüğü durumlarda hakemlerin görüşleri yazarlara gönderilebilir. Bütün hakem raporları isimsiz olarak gönderilecektir. Yazarlar editörün son kararı konusunda bilgilendirileceklerdir. Gönderilen her yazının kabul edilip edilmediği yazışma adresine en geç üç ay içinde bildirilir.

KABUL EDİLEN YAZILAR

Yayına kabulden sonra, dizgi aşamasında yazının son halinin bir kağıt kopyası ile birlikte, Microsoft Word yazılım programı ile yazılmış bir disket kopyasının da Bülten yazı işlerine gönderilmesi gerekmektedir.

YAYIN HAKKI

Yazıların yayınlanmak üzere kabulünden sonra her türlü yayın hakkı “Toplum Hekimliği Bülteni”ne aittir. Dergide yayınlanan yazılar için yazar(lar)a herhangi bir ücret ya da karşılık ödenmez. Yazıların içeriğindeki görüşlerden yazar(lar) sorumludur. Yazar(lar)ın, yazıya konu olan veri tabanını ve araştırma ile ilgili belgeleri en az 2 (iki) yıl saklamaları gerekmektedir. Dergi, yazısı yayınlanmış olan her yazara bir adet olmak üzere iletişim adresine gönderilir.

TOPLUM HEKİMLİĞİ BÜLTENİ YAYIN HAKKI DEVİR FORMU

Biz, aşağıda isimleri olan yazarlar, ................................................................................................. başlıklı makalenin yazılmasının yanı sıra, çalışmanın planlanması, yapılması, ve verilerin analiz edilmesi aşamalarında da aktif olarak rol aldığımızı ve bu çalışma ile ilgili her türlü sorumluluğu kabul ettiğimizi beyan ederiz. Makalenin geçerli bir çalışma olduğuna inanıyoruz. Makalenin son hali hepimiz tarafından gözden geçirilmiş ve yayınlanması uygun bulunmuştur. Ne bu makale ne de bu makaleye benzer içerikte bir başka çalışma hiçbir yerde yayınlanmamış veya yayınlanmak üzere gönderilmemiştir. Gereken durumda makale ile ilgili bütün verileri editörlere göndermeyi garanti ediyoruz. Toplum Hekimliği Bülteni’nin bu makaleyi değerlendirmesi ve yayınlaması durumunda, makale ile ilgili tüm ‘copyright’ haklarımızı Toplum Hekimliği Bülteni’ne devrettiğimizi beyan ve kabul ederiz.

Yazar İsmi* Tarih İmza
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
*Tüm yazarlarca imzalanacaktır